Scrabble words ending in B. Only valid words that end in B from the TWL Scrabble dictionary. Related word lists of common words ending with B, words that start with B, words that contain B, words that contain BB.

All Scrabble words that end with B

 

How many English words end with B?

TWL Scrabble dictionary contains 273 words that end with B, that is 0.15% of all words.
Scrabble Collins dictionary contains 341 words ending with the letter B, that is 0.13% of all words.

Letter frequencies of words ending with B

This list contains letter frequency statistics for Scrabble words that end in the letter B.
 
 • B
 • A
 • R
 • O
 • U
 • E
 • C
 • M
 • S
 • I
 • L
 • H
 • N
 • D
 • T
 • P
 • W
 • G
 • F
 • K
 • J
 • V
 • Y
 • Q
 • X
 
Letter frequencies for Scrabble words ending in 'B' clearly show that the same words also often contain the letters A, R, O and U. Letter distributions of words with consonants are an useful resource for Scrabble players.
 
Highest scoring Scrabble words ending with B ordered by word length:
 
 • Ab
 • Jab
 • Jamb
 • Hijab
 • Enjamb
 • Coxcomb
 • Backcomb
 • Cockscomb
 • Heartthrob

List of short words ending with B

 • Ab
 • Ib
 • Lb
 • Db
 • Ob
 • Mb
 • Pb
 • Cb
 • Kb
 • Sb
 • Job
 • Web
 • Sub
 • Bob
 • Lab
 • Mob
 • Tab
 • Pub
 • Rob
 • Lib
 • Cab
 • Rub
 • Rib
 • Tub
 • Feb
 • Hub
 • Dlb
 • Ebb
 • Sob
 • Heb
 • Club
 • Arab
 • Verb
 • Tomb
 • Bomb
 • Lamb
 • Limb
 • Dumb
 • Bulb
 • Webb
 • Slab
 • Grab
 • Womb
 • Curb
 • Herb
 • Comb
 • Crab
 • Cobb
 • Knob
 • Garb
 • Prob
 • Stab
 • Numb
 • Crib
 • Drab
 • Loeb
 • Grub
 • Barb
 • Stub
 • Ahab
 • Nlrb
 • Serb
 • Fasb
 • Moab
 • Scab
 • Swab
 • Robb
 • Kolb
 • Ayub
 • Snob
 • Blob
 • Glib
 • Gibb
 • Snub
 • Jamb
 • Carb
 • Joab
 • Kalb
 • Daub
 • Hebb
 • Jacob
 • Climb
 • Thumb
 • Scrub
 • Shrub
 • Caleb
 • Sahib
 • Plumb
 • Nawab
 • Jakob
 • Metab
 • Throb
 • Nabob
 • Crumb
 • Estab
 • Habib
 • Rehab
 • Carib
 • Saheb
 • Kitab
 • Grubb
 • Chubb
 • Jahrb
 • Crabb
 • Rahab
 • Horeb
 • Staub
 • Talib
 • Carob
 • Mcnab
 • Gulab
 • Mujib
 • Blurb
 • Gosub
 • Golub
 • Traub
 • Aslib
 • Squib
 • Unpub
 • Euseb
 • Edinb
 • Yakub
 • Repub
 • Squab
 • Faseb
 • Handb
 • Namib
 • Hijab
 • Najib
 • Glubb

List of long words ending with B

 • Absorb
 • Punjab
 • Superb
 • Suburb
 • Adverb
 • Schwab
 • Zagreb
 • Hubbub
 • Matlab
 • Panjab
 • Cherub
 • Cobweb
 • Midrib
 • Adsorb
 • Dekalb
 • Straub
 • Thromb
 • Aplomb
 • Squibb
 • Macomb
 • Scarab
 • Mccomb
 • Skylab
 • Baobab
 • Ghalib
 • Disturb
 • Proverb
 • Coulomb
 • Succumb
 • Bathtub
 • Newcomb
 • Rhubarb
 • Maghreb
 • Taxicab
 • Minitab
 • Contrib
 • Holcomb
 • Coxcomb
 • Deshalb
 • Perturb
 • Gottlob
 • Maghrib
 • Hartlib
 • Punjaub
 • Washtub
 • Gottlieb
 • Doorknob
 • Whitcomb
 • Goldfarb
 • Lipscomb
 • Catacomb
 • Forelimb
 • Benhabib
 • Hindlimb
 • Doorjamb
 • Nightclub
 • Honeycomb
 • Aurangzeb
 • Weintraub
 • Beelzebub
 • Innerhalb
 • Lightbulb
 • Aurangzib
 • Antimicrob
 • Himmelfarb

Words that end with suffix B